آیا پلمپ بودن بسته بندی و برچسب شبنم نشانه ی اصل بودن عطر است؟

معیارهای شناخت عطر اصلی

پلمپ بودن عطر نشان از آن دارد که عطر استفاده نشده و نو است.

داشتن برچسب شبنم یعنی اینکه محصول از مجاری قانونی وارد کشور شده و قاچاق محسوب نمی شود. بدین معنا که عوارض گمرکی محصول پرداخت شده و تشریفات قانونی از قبیل اخذ گواهی بهداشت برای ترخیص مرسوله انجام پذیرفته است. عطرهای غیر اصل را نیز می توان با پرداخت عوارض گمرکی و با طی نمودن تشریفات قانونی وارد کشور نمود.

همچنین ممکن است عطرهای اصل نیز از طریق قاچاق وارد کشور شده و برچسب شبنم را نداشته باشد.

پس هیچ کدام از دو مشخّصه ی فوق نشان دهنده ی اصل بودن عطر نیست.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 62 بازدید