کارکرد عطر:

کارکرد عطر

عطر می بایست کارد مناسبی داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

خوش بویی عطر؛

ماندگاری؛

انتشار آن؛

مطبوع بودن عطر برای دیگران؛

شریف عطّار

/ 0 نظر / 48 بازدید