گل سرسبد:

1. تاکنون به دسته ی گل ها توجّه نموده اید. در اغلب دسته گل ها از رنگ سبز برگ ها، رنگ قهوه ای کاغذ زمینه، رنگ مختلف گل ها، رنگ روبان و ... برای ایجاد پیچیدگی و زیبایی بصری استفاده می شود؛
2. رنگ گل ها و روبان معمولاً در تضاد با رنگ زمینه انتخاب می شود که بهتر به چشم بیایند؛
3. معمولاً در یک دسته گل یا از یک نوع خاص گل استفاده می شود و یا در مجموعه ای از گل ها، روی گل خاصّی تأکید می شود و یا یک گل که مقداری بزرگ تر و زیباتر است بعنوان گل سرسبد انتخاب می شود.
در عطّاری نیز شباهت هایی وجود دارد:
1. در عطّاری نیز برای ایجاد پیچیدگی و زیبایی رایحه، نوت های مختلفی در یک عطر استفاده می شود مثل نوت سبز، چوب، گل و میوه؛
2. در طرّاحی یک عطر، معمولاً از رایحه های متضاد استفاده به گونه ای که یکی از رایحه ها بعنوان پس زمینه انتخاب می شود و رایحه متضاد در تضاد با رایحه ی پس-زمینه. معمولاً رایحه ای که بوی غیر قابل تحمّلی دارد بعنوان رایحه متضاد انتخاب می شود؛
3. برخی از عطرها تک-گل بوده و در برخی دیگر رایحه ی دسته ای از گل ها انتخاب امّا روی نوت خاصّی تأکید می شود که این نوت خاص را تِمِ عطر می نامیم. به گونه ای که می توان گفت تِمِ عطر مانند گل سرسبد دسته ی گل است.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 70 بازدید