اِکلت، لانوین، گرایش جدید:

سبزبو، گل-بو، میوه ای، مشک-بو و فاقد نوت های شیرین: توصیفات و سبک، نرم، تر و تازه، جوان پسند و مخصوص فصول گرم سال: خصوصیّاتی است که در خصوص این عطر بکار می برم.

عطری که با رایحه ای سبز شروع به درخشش می نماید و رایحه های گل-بو و میوه ای از پس آن به عرصه می آیند و در پایان نیز مشک و عنبر شاهبوی. این عطر از موادِّ اوّلیّه ی سَبُک امّا در نسبت های کم تشکیل شده است.

علی رغم سبک بودن رایحه، ماندگاری این عطر مناسب به نظر می رسد. هرچند زیبایی رایحه، چشم گیر نیست.

می توان رایحه ی این عطر را گرایش جدید جوانان، مخصوصاً جوانان تحصیل کرده و متموّل نامید. جوانانی که طرز پوششی متفاوت از عرف بازار دارند و روند بازگشت به طبیعت را دنبال می نمایند. هرچند از پسند روز بازار زنانه متفاوت است امّا برخی از ایشان نیز از این عطر استفاده می نمایند.

در کل خرید این عطر را به افرادی توصیه می نمایم که در پی رایحه هایی هستند که خز نشده هرچند با کارکرد (ماندگاری، انتشار، رَدِّ) و زیبایی کم تر.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 10 بازدید