دو عطر با عدد Vol یکسان امّا نام های متفاوت، آیا غلظت مشابهی دارند؟

عدد vol و غلظت عطر

اگر عدد Vol دو عطر یکسان باشد نشان دهنده ی این است که غلظت مادّه ی معطّر این دو یکسان است و حجم الکل مصرف شده در هر دو عطر معادل این عدد است. هرچند نام این دو عطر متفاوت باشد.
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد استاندارد دقیقاً احصا شده ای در خصوص میزان خلوص عطر، (پرفیوم) مایع عطر، (ایو دِ پرفیوم) مایع آرایش، (ایو دِ تویلِت) مایع  کلن (ایو دِ کلن) وجود ندارد و آنچه وجود دارد درصد تقریبی است که نشان می دهند عطر (پرفیوم) غلیظ تر از مایع عطر، (ایو دِ پِرفیوم) مایع عطر غلیظ تر از  مایع آرایش (ایو دِ تویلِت) و مایع آرایش غلیظ تر از مایع کلن (ایو دِ کلن) و مایع کلن غلیظ تر از افتر شیو است. حال ممکن
است یک شرکت مخصوصاً اگر شرکت فرانسوی باشد غلظت 30% را مایع عطر (ایو دِ پرفیوم) بنامد و شرکت دیگر (مخصوصاً اگر آمریکایی باشد) غلظت 30% را مایع آرایش بداند.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 45 بازدید