نحوه صحیح استفاده از ادکلن مثل نوع اسپری کردن، محل اسپری کردن:

نحوه ی اسپری

در خصوص نوع اسپری باید بگویم تا جایی که ممکن است می بایست از نقطه ی نزدیک به سطح مورد استفاده مثل پوست، لباس یا نوار مقوّایی اسپری نمود تا تمامی عطر خارج شده از افشانه روی سطح قرار بگیرد و در هوا پخش نشود. اگر تمامی مولکول ها روی سطح قرار بگیرند طبیعتاً قدرت و ماندگاری رایحه افزایش خواهد یافت.
محل اسپری: اگر بدنبال دوام عطر هستید به ترتیب مقوّای ضخیم (نوار یا دستمال کاغذی ضخیم) پشم، کتان (لباس) نایلون بهتر از پوست عمل می کنند. چرا که مولکول های عطر را بدلیل خنک بودن سطح و چسبندگی بیشتر، مدّت زمان بیشتری روی خود نگاه می دارند. دوّم اینکه خنک تر از دمای پوست هستند و به دلیل انرژی گرمایی موجب تبخیر مولکول های عطر نمی شوند. در نتیجه ماندگاری عطر بیشتر می شود.
از لحاظ انتشار: نقاط گرم پوست مانند جاهایی از بدن که نبض دارند مثل پشت گوش، روی مچ دست، زیر گردن و داخل آرنج به دلیل انتقال انرژی گرمایی بهتر مولکول های عطر را منتشر می کنند تا مکان هایی از پوست که نبض ندارند. پس استفاده از عطر در این مکان ها از بدن باعث می شود که از فاصله ی دورتری عطر شما استشمام بشود به نسبت اینکه همان عطر را در مکان های سرد پوست یا روی نوار کاغذی و لباس استفاده کنید. همچنین استفاده از عطر روی کاغذ (نوار یا دستمال کاغذی ضخیم) و لباس پشمی یا کتانی باعث می شود انتشار عطر کمتر از انتشار روی پوست باشد.
از لحاظ بهداشتی: با توجّه به اینکه در عطرها مواد شیمیایی استفاده می شوند بهتر است عطر در تماس مستقیم با پوست و مو قرار نگیرد. چه بسا موجب ضرر و زیان به پوست و مو بشوند. لذا از لحاظ بهداشتی بهتر است به ترتیب عطر را روی نوار مقوایی سپس روی لباس و بعد از اون روی پوست استفاده کنیم. یعنی تا جایی که امکان دارد می بایست از استفاده ی مستقیم عطر روی پوست خودداری نماییم.

 

شریف عطّار

/ 0 نظر / 394 بازدید