ترجیح عطر:

 

اخیراً جوانان مخصوصاً جوانان تحصیل کرده ی شمال شهر، از عطرهای رقیق، مرکّباتی، گیاهی، سبک، ترش، تر و تازه، خنک، نرم، صاف و ظریف استقبال و استفاده می نمایند. جالب است این رسم جدید بین دو جنس مختلف به یک اندازه رایج  است. این گرایش به عطرهای مذکور در تضاد با نوع عطرهای انتخابی توسط خانم های جوان و میان سال با وضع مالی متوسط است که از عطرهای شیرین، گل-بو و میوه ای غلیظ، گرم و سنگین استفاده می نمایند.

البته به نظر می رسد سبک روز اروپا و آمریکا است که بر مُد روز بازار ایران نیز تأثیر گذاشته است.

 شریف عطّار

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید