تأثیر حلّال بر ماندگاری عطر:

در عطرهای پایه روغنی، روغن که نقش حلّال دارد و از مولکول های بزرگ و سنگینی تشکیل شده فرّاریّت پایینی داشته و ماندگارتر از مولکول های موادِّ معطّر است. به این دلیل مولکول های حلال روغنی که با مولکول های موادِّ اوّلیّه ی معطّر واکنش نشان داده اند امکان فرار مولکول های مواد معطّر از سطحی که به آن چسبیده اند را کاهش و در نتیجه باعث افزایش ماندگاری و کاهش انتشار عطر می گردند. 

امّا در عطرهای پایه الکلی، الکل که فرّارتر از موادِّ معطّر است و زودتر از آن تبخیر می گردد. پس از استفاده از عطر، ابتدا الکل تبخیر می شود و مولکول های مواد معطّر که با مولکول های الکل واکنش نشان داده اند به همراه الکل تبخیر می گردند که این موضوع باعث افزایش انتشار و کاهش ماندگاری عطرهای پایه الکلی می شود.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 82 بازدید