روغن عطر همان موادِّ اوّلیّه ی معطر ترکیب شده بدون حلّال است. به بیان دیگر عطر خالص یا 100% غلظت و عطر روغنی عطری است که با حلّال روغنی و نه الکلی رقیق شده باشد.

راه شناخت این دو از یکدیگر این است که اگر استشمام روغن معطّر تند و سرگیجه آور است نشان می دهد عطر خالص است ولی اگر قابل استفاده می باشد نشان می دهد عطر روغنی است.

شریف عطّار