بهترین مدرسه ی عطّاری در دنیا مدرسه ی عطّاری شرکت معظّم جیوودان که در شهر پاریس واقع شده است. بانی این مدرسه در سال 1946 عطّار چیره دست جین کارلز بوده است. اوّلین فارغ التحصیل این مدرسه عطّار بزرگ جان کلود الینا است که عطّار-در خانه ی شرکت هِرمِس می باشد.

در این مدرسه سالانه تعداد زیادی از افراد درخواست ورود می دهند. ولی از بین این افراد فقط 80 نفر و پس از شش ماه این 80 نفر به 8 نفر سرند می شوند. افرادی که پس از دوره ی 6 ماهه نتوانند چشم بسته 200 مادّه ی اوّلیّه ی معطّر را شناسایی نمایند از میان دانشجویان غربال می گردند.

در این مدرسه، دانشجویان از ابتدای ورود به استخدام شرکت جیوودان در آمده و پس از پایان تحصیلات چندین ساله، متعهّدند به مدّت 10 سال در استخدام جیوودان باشند.

درصد زیادی از عطّاران بزرگ دنیا از این مدرسه فارغ التحصیل گردیده اند. امیدوارم روزی ایرانی ها نیز وارد این مدرسه و فارغ التحصیل شوند. 

شریف عطّار