علی رغم اینکه ابو علی سینا دستگاه تقطیر که برای گرفتن اسانس روغنی گیاهان معطّر استفاده می شود را اختراع نموده، لکن عطّاران ایرانی که قبلاً به ساخت و فروش عطر می پرداختند

(مشک آن است که خود ببوید

نه آنکه عطّار بگوید)

امروزه دیگر فقط فروشنده‌ی گیاهان دارویی هستند و رغبتی به ساخت و فروش عطر نشان نمی‌دهند.

امیدوارم روزی افرادی که بدنبال یادگرفتن علم عطّاری هستند بتوانند به طرّاحی و تولید عطر جدید بپردازند. لازمه ی آن، یادگیری زبان انگلیسی، تحقیق در زمینه ی تولید عطر و علم (هنر) عطّاری و تهیّه ی مواد اوّلیه هست.
بعضی عطرفروشانی که عطرهای روغنی می‌فروشند با ترکیب دو عطر کامل، مثلاً فیجی و کلوهه، عطر جدیدی می‌سازند که نمی‌شود به این کار طرّاحی و تولید عطر گفت.
عطّاری که در ایران به صورت تخصّصی کار عطر انجام دهد را نمی شناسم.

شریف عطّار