بله، عطرها هم فاسد می شوند. پس چرا اغلب عطرها دارای تاریخ انقضا نیستند؟

احتمالاً به این علّت که دوام عطر بیشتر از 2 سال می باشد، در بیشتر موارد تاریخ انقضا و تولید بر روی عطر درج نمی شود.

شریف عطّار