عطر ریو

1. ممکن است شرکت ریوی اماراتی نتوانسته فرمول اصلی را بدست بیاورد و فقط با فرمول مشابه در حال تولید عطر است؛
2. این امکان وجود دارد که شرکت ریو برای پایین آوردن قیمت، از درجه ی خلوص عطرش کم می کند یا از کارخانه هایی مواد اولیه خود را تهیّه می نماید که کیفیت و قیمت پایین تری دارند. همچنین مواد اوّلیه ی طبیعی درجه ی 2 (درجه ی اقتصادی) استفاده می کند.

شریف عطّار