عطر چینی

کارخانه های جهان سوم می توانند درصد مواد معطّر را کم کنند ولی عدد Vol که نشان دهنده ی درصد الکل است را کم بنویسند تا هزینه ی تمام شده شان کم شود که در این صورت شدّت و ماندگاری عطر پایین می آید. ولی نمی توانند مواد اوّلیّه را خودشان تولید کنند.
ممکن است این تولیدکنندگان بدلیل دانش کم و اینکه محصول شان در اروپا توضیع نمی شود مجبور نباشند مقرّرات بهداشتی ایفرا (IFRA) در خصوص مواد ممنوعه و درصد مجاز مواد را رعایت کنند. در صورتی که این مقرّرات رعایت نشود ممکن است عطر باعث خارش، التهاب و حسّاسیت پوست شود. یا ممکن است هنگامی که پوست در معرض نور قرار می گیرد در پوست حسّاسیّت ایجاد کند.

شریف عطّار