خوشبو کننده ی دهان، یک مادّه ی بهداشتی هست و آرایشی نیست. چرا که عطر قابل خوردن نمی باشد. لذا این موضوع به عطّاری مربوط نیست و  به رشته ی داروسازی ربط دارد.


شریف عطّار