تاکنون مطلبی در خصوص عطر ضد آب نشنیده ام. برای اینکه عطر پس از شستن پاک نشود می بایست روی لباس یا دستمال کاغذی استفاده شده و همراه خود حمل نمایید.

شریف عطّار