آیا ادعای ذیل صحت دارد:

ادکلن را در دست گرفته و کمی تکان دهید. مقداری حباب ریز در آن تشکیل می شود که در ادکلن باکیفیت پس از گذشت بیست ثانیه این حباب ها از بین می روند ولی در ادکلن بی کیفیت یا تقلبی این حباب ها خیلی سریع در عرض چندین ثانیه از بین می روند.

 

به نظر ادعای مذکور فاقد پایه و اساس علمی می باشد.