عطرهای تولید محدود، به محصولاتی گفته می شود که به تصمیم تولیدکننده ی آن، برای فصل خاصّی در بازار عرضه و پس از آن، تولیدشان متوقّف می گردد.