وقتی عطری را از درب آن استشمام مینمایم در اصل چه نوتی از عطر را استمشام نموده ام؟

بسته به اینکه عطر خطی یا سه نوتی باشد و اینکه آخرین اسپری، چند ساعت پیش انجام شده باشد پاسخ متفاوت خواهد بود.

اگر عطر سه نوتی و از آخرین اسپری کمتر از یک ساعت گذشته باشد، نوت ابتدایی قابل استشمام است. اگر بین یک الی دوازده ساعت از آخرین اسپری گذشته باشد نوت میانی و اگر بیش از دوازده ساعت گذشته باشد نوت پایانی قابل استشمام است.

امّا اگر عطر خطّی باشد که معمولاً رایحه ی عطر تا دوازده ساعت تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد کرد.