شرکت‌های عطرسازی، معمولاً اسانس های خود را به چند درجه ی کیفی (معمولاً سه درجه) عرضه می کنند. مشتری است که با توجّه به محدوده ی قیمتی مدّنظرش، اقدام به سفارش درجات مختلف عطر می نماید.

اوّلین و معمول ترین راه کاهش قیمت برای شرکت های عطرسازی، رقیق نمودن عطر با حلّال؛

دوّمین راه، حذف یا کاهش نسبت موادِّ اوّلیّه‌ی گران یک عطر؛

سوّمین راه، جایگزینی مادّه‌ی اوّلیّه‌ی درجه‌ی یک، با موادِّ درجه‌ی دو یا سه است.

به این دلیل است که برخی مواقع، کیفیت یک برند به سفارش کشورهای مختلف، متفاوت است. فرض نمایید یک برند به سفارش نمایندگی پاکستان آن برند، کیفیت متفاوتی از همان برند سفارش ایران دارد.