پرسش:

چطور اجزا و ترکیبات عطر به ترتیب در هرم بویایی آزاد و حس می شوند؟ چرا مثلاً ترکیباتی که در نوت سوّم هستند در همان ابتدا قابل حس نیستند؟ چطور این آزادسازی و ترتیب صورت میگیرد؟

 

علی

 

پاسخ:

مولکول های موادِّ معطّر، با جذب انرژی از فاز مایع، به گاز تبدیل شده و در محیط اطراف سطح آغشته به عطر منتشر می شوند.

مولکول های سبک متعلّق به نوت اوّلیّه، زودتر و بیشتر از بقیه ی مولکول ها از سطح جدا می شوند و در فضای اطراف حضور می یابند.

علاوه بر مولکول های سبک، مولکول های سنگین متعلّق به نوت میانی و پایانی نیز در ابتدای استفاده از عطر، در فضای اطراف سطح حضور دارند، لکن بدلیل تعداد بیشتر مولکول های سبک، امکان استشمام مولکول های سنگین توسّط شامّه وجود ندارد. اصطلاحاً مولکول های سبک، بوی مولکول های سنگین را می پوشانند. (ماسک می کنند.)

پس از کاسته و ناپدید شدن مولکول های نوت اوّلیّه در فضای اطّراف و افزایش تعداد مولکول های معطّر نوت میانی و پایانی است که این مولکول ها امکان خودنمایی می یابند و توسّط شامّه قابل درک می گردند.

 

شریف عطّار